avatar

js带小数位数字相加和判断对象类型

##小数位相加

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
var sq1,sq2,m
try{
sq1 = num1.toString().split('.')[1].length;
}
catch(e){
sq1 = 0;
}
try{
sq2 = num1.toString().split('.')[1].length;
}
catch(e){
sq2 = 0;
}
m = Math.pow(10,Math.max(sq1,sq2))

这是一个方法里面的 最后是return m

判断对象类型最全面

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
console.log(Object.prototype.toString.call("jerry")); //[object String]
console.log(Object.prototype.toString.call(12)); //[object Number]
console.log(Object.prototype.toString.call(true)); //[object Boolean]
console.log(Object.prototype.toString.call(undefined)); //[object Undefined]
console.log(Object.prototype.toString.call(null)); //[object Null]
console.log(Object.prototype.toString.call({
name: "jerry"
})); //[object Object]
console.log(Object.prototype.toString.call(function () {})); //[object Function]
console.log(Object.prototype.toString.call([])); //[object Array]
console.log(Object.prototype.toString.call(new Date)); //[object Date]
console.log(Object.prototype.toString.call(/\d/)); //[object RegExp]
function Person() {};
console.log(Object.prototype.toString.call(new Person)); //[object Object]
文章作者: 张复明
文章鏈接: https://hexo.zhangaming.com/2020/04/15/js-max-object/
版權聲明: 本博客所有文章除特別聲明外,均採用 CC BY-NC-SA 4.0 許可協議。轉載請註明來自 阿明的博客
打賞
  • 微信
    微信
  • 支付寶
    支付寶

評論